ZABAMOWA


Zabamowa, projekt edukacyjny, grupowe zajęcia, rozwój mowy, logopedyczne, logopedia, Leeds

••• CZYM JEST ZABAMOWA? •••


Zabamowa to autorski projekt logopedyczno-edukacyjny, którego celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju mowy, komunikacji i umiejętności językowych u dzieci, a także wzmacnianie u nich kompetencji kulturowej i rozumienia zasad oraz zależności funkcjonujących w polskiej kulturze.

Zabamowa to zabawowa mowa – grupowe zajęcia logopedyczne, inspirowane najbardziej efektywnymi metodami pracy grupowej, stosowanymi zarówno w logopedii, profilaktyce logopedycznej, skoncentrowanej na przeciwdziałaniu powstawania zaburzeń mowy i wad wymowy, jak i w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego (nauczaniu języka polskiego jako obcego).

Zajęcia prowadzone są autorską metodą, inspirowaną i czerpiącą z dorobku m.in. takich metod, jak:
• Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz •
• Logorytmiki •
• Sensoplastyki, zajęć artystycznych i grafomotorycznych •
• Zajęć muzykoterapeutycznych i umuzykalniających, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentrarium Carla Orffa dla najmłodszych, metodę Battii Strauss, metodę opowieści ruchowej J. G. Thulina •
 • Aktywności usprawniających układ oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne) •
• Ćwiczeń i treningów słuchowych, rozwijających m.in. percepcję słuchową, słuchową pamięć werbalną, koncentrację uwagi słuchowej, słownik bierny i czynny, słuch mowny) •
• Koncepcji dydaktycznych Marii Montessori (poznawanie swiata wszystkimi zmysłami) •
• Bajkoterapii, warsztatów tworzenia opowieści i zajęć relaksacyjnych (naturalna relaksacja fizjologiczna Jacobsona) •


••• CZEMU SŁUŻĄ ZAJĘCIA •••

••• I DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT? •••


Zajęcia grupowe mają charakter edukacyjny i wpisują się w zakres profilaktyki logopedycznej  – przeciwdziałają możliwemu powstawaniu trudności i zaburzeń mowy oraz komunikacji u dzieci, a także wpływają pozytywnie na: rozwój i uspołecznienie, komunikację, usprawnianie motoryki dużej, motoryki małej, motoryki artykulacyjnej, poprawy napięcia mięśniowego, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, umiejętności fonacyjnych, oddechowych, artykulacyjnych, orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczeniu, poprawiają czucie kinestetyczne (czucie ruchu) i tzw. kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy), rozwijają koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, całe spektrum umiejętności słuchowych (w tym: werbalną pamięć słuchową, słuch mowny, czucie rytmu, itd.), zdolność do werbalizowania emocji i zachowań, płynność mowy, praksję (planowanie ruchów), poprawiają propriocepcję (czucie siły nacisku), myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, odpowiadają za rozumienie przez dzieci języka mówionego oraz wpływają na poprawę i wzmożenie u nich aktywności słownej. Ponadto rozwijają słownik czynny i bierny, umiejętności narracyjne i całe spektrum zdolności ściśle związane z funkcjonowaniem wyższych funkcji psychicznych (myślenie, mowa, pamięć, pamięć, uwaga, komunikacja).

Uczestnictwo w zajęciach wpływa zatem na rozwój wielu ważnych umiejętności, spośród których istotne znaczenie dla rozwoju mowy ma rozwój i integracja zmysłów, a także percepcja i koordynacja zmysłowa. Spośród tych, podczas zajęć rozwijane są m.in:
 - UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWE: analiza i synteza słuchowa, niezbędna we właściwym odpoznawaniu wzroca słuchowego wyrazów, słuch fonematyczny (słuch mowny), percepcję słuchową, pamięć słuchowa, gnozja słuchowa, słuch muzyczny, ściśle związany z percepcją i rozumieniem komunikatów na podstawie elementów prozodycznych mowy (intonacja, rytm, akcent, melodia, iloczas – wszystko to, co zostaje, gdy z mowy usunięte zostaną wszystkie słowa), autokontrolę słuchową, słuchową pamięć werbalną, umuzykalnienie i kontrolę płynności mowy

 - UMIEJĘTNOŚCI WZROKOWE:
 gnozję wzrokową, pamięć wzrokową, uwagę wzrokową, ściśle związane z umiejętnością czytania i pisania oraz odpoznawania wzrokowego (graficznego) wzorca wyrazu, a także wykorzystywane w przygotowaniu do wczesnej nauki czytania i pisania metodą globalną Glenna Domana

 - UMIEJĘTNOŚCI CZUCIOWE
: czucie kinestetyczne, kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy), autokontrolę czuciową, propriocepcję (wzmocnienie czucia głębokiego), orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, wzmocnienie sensoryki, motorykę małą, motorykę dużą, uczy świadomości swojego ciała

 - INTEGRACJA I KOORDYNACJA ZMYSŁÓW: koordynacja słuchowo-ruchowa, wzrokowo-ruchowa, słuchowo-wzrokowo-ruchowa,

 - WYŻSZE FUNKCJE PSYCHICZNE: wydłużanie czasu koncentracji uwagi, zdolność planowania i organizacji wypowiedzi, autokontrola słuchowa, myślenie logiczne, myślenie abstrakcyjne i wyobraźnia, myślenie przyczynowo-skutkowe, zdolności narracyjne, szeroko rozumiane umiejętności językowe, z uwzględnieniem rozwoju słownika czynnego i biernego

 - UMIEJĘTNOŚCI ODDECHOWO-FONACYJNO-ARTYKULACYJNE: umiejętność właściwego oddychania, wydłużanie fazy wydechowej, wzmocnienie mięśni przepony i ukierunkowanie własciwego toru oddechowego, trening właściwej fonacji i emisji głosu, podnosi sprawność narządów artykulacyjnych, wzmacnia mięśnie artykulatorów i poprawia kinestezję artykulacyjną.

Zajęcia są szczególnie polecane dla dzieci z ryzyka dysleksji; z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z niepłynnościami mowy (tachylalia, bradylalia, giełkot, jąkanie, rozwojowa niepłynność mówienia), z opóźnieniami w rozwoju mowy warunkowanymi różnymi czynnikami, dzieci bilingwalnych lub trilingwalnych, dzieci z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, itd.), dzieci niedosłyszących, dzieci z wadami anatomicznymi, dzieci nadpobudliwych lub dzieci z trudnościami w  koncentracji uwagi.


••• JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ? •••


Zapraszam do korzystania z aktualizowanego na bieżąco KALENDARZA SPOTKAŃ, gdzie znajdują się bezpośrednio linki do zapisu do poszczególnych grup, w poszczególnych miastach i na poszczególne miesiące. Ceny pakietów mogą się także różnić.

Uprzejmie proszę zwrócić uwagę na wymagania dot. określonych grup – niektóre grupy przeznaczone są wyłącznie dla dzieci w normie intelektualnej w określonym przedziale wiekowym, inne dla dzieci wykazujących różnego typu trudności w zachowaniu.

••• CO UWZGLĘDNIONE JEST W CENIE PAKIETU? •••


W kwocie pakietu uwzględnia się:
 - koszty opłacenia wynajmu sali do prowadzenia zajęć
 - koszty biurowe i techniczne, związane z prowadzeniem działalności
 - koszty dojazdu Prowadzącego
 - wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne, z których dzieci korzystają podczas zajęć
 - czas pracy Prowadzącego, z  uwzględnieniem wcześniejszego przygotowania do zajęć (harmonogram, konspekty, przygotowanie techniczne, przygotowanie merytoryczne, przygotowanie pomocy, itd.)
 - dostęp rodziców do specjalistycznej wiedzy i edukacja rodzica n.t. stymulacji mowy dziecka, z uwględnieniem możliwości skonsultowania wątpliwości, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania na forum
 - w zależności od tematyki i problematyki zajęć, wyłączny dostęp dla rodziców do wybranych materiałów dydaktycznych, np. kart pracy, które mogą być wykorzystane w pracy w domu (o ile w ramach danych zajęć okażą się potrzebne), publikacji, artykułów, podręczników, etc. 
 - w Leeds zapewniona będzie w tym samym pomieszczeniu osobna przestrzeń dla dzieci, które potrzebują przerwy od zajęć – przy stoliku będą mogły chwilę odpocząć, kolorując, wypełniając edukacyjne książeczki, układając konstrukcje z piankowych klocków, czy budując własne budowle ze specjalnych bloków konstrukcyjnych, by móc po chwili wyciszenia wrócić do zajęć.
 - w Leeds zapewniona będzie także kawa / herbata dla rodziców

Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziany jest jednorazowy dostęp do pojedynczej, bezpłatnej konsultacji indywidualnej ze specjalistą w Leeds (przedmiot wcześniejszego uzgodnienia terminu).••• DLACZEGO SPOTKANIA MAJĄ FORMĘ PAKIETU MIESIĘCZNEGO? •••Wiemy, jak ważne dla dzieci jest środowisko, w którym przebywają, dojrzewają, dorastają, ich najbliższy krąg przyjaciół i rodzina. Odnosząc się do właściwych potrzeb najmłodszych, uwzględniając czynniki psychologii rozwojowej dziecka, należy stwarzać naszym latoroślom najbardziej sprzyjające emocjonalnie i środowiskowo warunki do prawidłowego rozwoju – nie tylko rozwoju mowy, ale także rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego.

Stąd – w przeciwieństwie do standardowego pozostawiania dziecka w szkole, placówce, podczas którego często występuje u dzieci lęk separacyjny, postawiłam na możliwość uczestniczenia samego rodzica w zajęciach. Jest to szczególnie ważne z kilku względów – i uwarunkowane relacją dziecko-rodzic, dziecko-terapeuta, dziecko-inne dzieci, a także terapeuta-rodzic:

1. Podczas regularnych spotkań rodzic poznaje sens, zasadność i celowość aktywności i podejmowanych działań.
Rodzic, obserwując zajęcia, ma jednocześnie świadomość, w jaki sposób może pracować z dzieckiem samodzielnie w domu, aby wzmacniać i utrwalać nowonabyte przez dzieci podczas zajęć umiejętności. Wielokrotnie rodzice wiedzą, jak wygląda określona zabawa, ale nie wiedzą czemu służy, po co dzieci mają się bawić w taką, a nie inną zabawę, co ma zasadnicze znaczenie w rozwoju mowy. Prowadzący nie tylko informuje czemu służy dane zadanie, ale i jakie funkcje rozwija.
Podczas zajęć rodzic może prowadzić notatki dotyczące własnego malucha, czy przykładowych zadań, by konsultować je z Prowadzącym i zdobywać wiedzę o tym, czemu służy dana zabawa, jakie funkcje rozwija i w jaki sposób może znaleźć zastosowanie w stymulacji rozwoju mowy w domu.

2. Możliwość nabywania ustrukturyzowanej wiedzy przez rodzica.

Terapeuta, umożliwiając rodzicom uczestniczenie w zajęciach, jednocześnie otwiera dla rodzica możliwość nabywania umiejętności ustrukturyzowanej i regularnej terapeutycznej pracy z dzieckiem – biorąc pod uwagę fakt, że rodzic jest najważniejszym ogniwem, przykładem i autorytetem dla naszych pociech; pierwszą osobą do kontaktu w przypadku jakichkolwiek smutków, porażek, a także sukcesów i radości; osobą, która spędza najwięcej czasu z dzieckiem – więcej niż jakikolwiek terapeuta, nauczyciel, czy opiekun w jego życiu – edukacja i świadomość rodzica ma ogromne znaczenie w edukacji i rozwoju samego dziecka.

3. Możliwość obserwacji przebiegu zajęć i zachowań oraz reakcji własnego dziecka.

Rodzic, mając na bieżąco ogląd na sytuację i zachowania swojego dziecka w czasie zajęć, może także sam wyciągać wnioski, obserwować, zauważać trudności swojej pociechy w jakimś zakresie i je sygnalizować, by odpowiednio kształtować pracę w domu – zazwyczaj rodzice, pozostawiając dziecko w dowolnej placówce, nie mają takiej możliwości. Z drugiej strony, wielokrotnie podczas zajęć grupowych sami opiekunowie nie mają możliwości zajmować się każdym dzieckiem z osobna i zauważać niedostatki każdego pojedynczego dziecka – temu służy praca indywidualna. Opiekunowie i prowadzący zajęcia mogą zauważyć „wycinkowo”, niejako wybiórczo, podczas zajęć grupowych pewne niedostatki poszczególnych dzieci, ale nigdy nie wyciągną szczegółowych wniosków dotyczących każdego dziecka. Wynika to między innymi z faktu, że mając w głowie schemat i przebieg samych zajęć, pracując z różną dynamiką zachowań całej grupy oraz dostosowywaniem środków, pomocy dydaktycznych, stosowanych zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi zajęć, a także stale dostosowując się do zmian w grupie i koncentrując uwagę na reakcjach całej grupy oraz jej trudnościach – każda grupa ma bowiem własny charakter i cechuje się swoistą specyfiką; ma swoje własne mocne i słabe strony, które prowadzący dostrzega.

4. Wsparcie najbliższych.

Rodzic, zauważając trudności swojego malucha, może także zareagować – jeśli dziecko czuje, że z czymś sobie nie radzi, może zapobiec uczuciu osamotnienia („inne dzieci sobie radzą, a ja nie”), będąc przy swoim maluchu – podchodząc, siadając, współuczestnicząc w zajęciach i bawiąc się z innymi dziećmi, zgodnie z instrukcjami prowadzącego i wspierając i pozytywnie motywując swojego malucha (chwaląc za inne rzeczy, które się udały). Nic nie wzmacnia relacji rodzic-dziecko bardziej, niż obecność rodzica dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy – świadomość, że jest z nami Mama lub Tata, gdy jesteśmy słabsi, coś nam nie wychodzi i pomaga nam w trudniejszym momencie. A takich w życiu przecież mnóstwo. Uczymy się tego od małego – przed każdym dzieckiem stoją inne trudności, inne wymagania, inne przeszkody, które potrafią być zniechęcające lub przykre – czyja obecność poprawi nam nastrój bardziej, niż obecność kogoś, kto nosi nas w serduszku?

5. Rodzic zna swoje dziecko lepiej, niż terapeuci i opiekunowie – stąd nikt nie może sugerować, podpowiadać samemu Prowadzącemu co nie działa w przypadku jego malucha i opisywać swoich własnych spostrzeżeń na temat własnego dziecka lepiej, niż Rodzic – jest to wartościowa informacja dla Prowadzącego, dzięki której może wprowadzać modyfikacje zadań i dostosowywać je jeszcze lepiej do uczestników.

6. Brak obecności lęku separacyjnego – nikt mnie na siłę, wbrew mojej woli nie zostawia wśród obcych dzieci. Tata nigdzie nie idzie, a mama przygląda się jak ładnie pracuję. Jest to dodatkowy element motywacyjny dla dziecka, by być z siebie dumnym. Szalenie ważnym elementem jest też pochwała rodzica, który widzi, jak dziecko się stara i angażuje. Zajęcia grupowe stanowią zatem połączenie wiedzy Prowadzącego z bliskością i wsparciem Rodzica. Jednocześnie zdanie rodzica jest bardzo ważne dla dziecka – i Rodzic także ma możliwość przywołania dziecka do porządku, wspierając pracę samego Prowadzącego – który Rodzicom za ich pomoc zawsze jest niezmiernie wdzięczny.

7. Rodzic może obserwować jak funkcjonuje jego pociecha na tle innych dzieci. W ten sposób może nie tylko sygnalizować swoje wątpliwości, ale także w ten sposób wspólnie z Prowadzącym wszyscy rodzice dopracowują odpowiednie dla nich i ich pociech rozwiązania.

8. W grupie i wśród innych, dzieci uczą się zależności społecznych w praktyce. Nabywamy umiejętności negocjowania, komunikowania się, konieczności używania tego samego, wspólnego języka do znajdowania rozwiązań. Uczymy się rozwiązywania konfliktów i wpływania na siebie nawzajem w grupie. Jeśli Kasia mi nie poda kartki, ja nie będę mogła przekazać jej dalej. Jednocześnie podczas pracy grupowej dzieci przyglądają się w jaki sposób zadanie wykonują inne dzieci i próbują je adaptować do swoich zachowań – uczą się na bieżąco, w praktyce, wykorzystując porównywanie i obserwację. Takiej możliwości nie ma podczas pracy indywidualnej.

9. Ten sam krąg przyjaciół i kolegów: pakiet miesięczny pozwala zagwarantować dzieciom pewność, że na kolejnych zajęciach będzie ten sam kolega / ta sama koleżanka, których już polubiłem – i będziemy bawić się razem. Nie będzie sytuacji, w której na każdych zajęciach są inne dzieci, których przecież nie kojarzy, są obce, nowe, nieznane. Jest wysoce niesprzyjające, by na każdych zajęciach były inne dzieci – nie sprzyja to ani rozwojowi samej grupy, ani jej uczestnikom. Stąd dzięki pakietowi miesięcznemu mamy gwarancję, że przynajmniej na dwóch jednostkach będą te same dzieci, które czują się w swoim gronie dobrze i wspaniale się odnajdują, bawiąc się i ucząc razem, a także pomagając sobie nawzajem i wspierając się, gdy z czymś sobie nie radzimy.
Pakiet miesięczny został też dostosowany do możliwości finansowych rodziców – spotkania odbywają się co dwa tygodnie jako podstawa, a w przyszłości dla osób, które chciałyby spotykać się częściej, tj. raz w tygodniu, będzie możliwość rozszerzenia pakietu miesięcznego o liczbę zajęć, w których uczestniczy maluch.••• JAKA JEST POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW? •••


Ze względu na niski koszt zajęć i potrzebę wyjścia nie tylko naprzeciw oczekiwaniom rodziców, ale i znacznie zawyżając standard usług i wprowadzając innowacyjne podejścia do zajęć grupowych, a także ze względu na konieczność utrzymania wysokiego standardu pracy i stałe wprowadzanie udogodnień i ulepszeń oraz elastyczne dostosowywanie zajęć do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, koszty zwracane są tylko i wyłącznie w przypadku odwołania zajęć z winy Prowadzącego / Organizatora i równe są wartości odwołanej jednostki zajęciowej.
Przykładowo: w pakiecie miesięcznym o wartości 30 funtów uwzględnione są dwie jednostki zajęciowe (jedno spotkanie co dwa tygodnie = dwa spotkania w miesiącu) – oznacza to, że jednostka zajęciowa (jedno spotkanie) kosztuje 15 funtów. Jeśli jedno z już opłaconych zajęć w miesiącu zostanie odwołane z winy Prowadzącego, kwota 15f (czyli 100% wartości odwołanego spotkania) zostanie zwrócona na konto, z którego została dokonana wpłata. Jeśli oba zajęcia w miesiącu zostaną odwołane, kwota równa wartości obu zajęć (30 funtów) wraca na konto Płatnika.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że Zainteresowany wpłaty dokonuje, mając już pełną świadomość, w które dwa dni w miesiącu odbędą się spotkania. Daty są określone odgórnie – pakiet wykupujemy właśnie na spotkania w dokładnie te, a nie inne, określone dni. Decydując się na wykupienie pakietu, wiemy, w jakie dni odbędą się spotkania. Stąd po zakupieniu przez Zainteresowanego pakietu (czyli dokonaniu opłaty za miesiąc zajęć) - niezależnie od późniejszej przyczyny możliwej nieobecności na zajęciach uczestnika, kwota nie jest zwracana i nie uwzględnia się żadnych odstępstw od tej reguły.
Wraz z wykupieniem pakietu miesięcznego, automatycznie dokonana jest rezerwacja miejsca na dany miesiąc. Jeśli na dany miesiąc nie zostanie odpowiednio wcześnie wykupiona minimalna liczba pakietów (minimalna liczba uczestników zajęć w spotkaniach), spotkania w danym miesiącu zostają odwołane, a dotychczasowo zarejestrowane za dany miesiąc wplaty zostaną w 100% zwrócone na konto płatnika.

UWAGA DOT. DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Proszę uważnie czytać wymogi dot. grupy lub wcześniej skonsultować możliwość uczestnictwa dziecka w danej grupie! Ze względu na konieczność tworzenia jednolitych grup, nie tylko celem sprostania wymogom, ale także zawyżania jakości zajęć – rodzice dzieci niekwalifikujących się do danej grupy, którzy dokonają wykupienia pakietu zajęć, mogą w ogóle nie otrzymać zwrotu kosztów – zgodnie z systemem, zapłata zostanie zakwalifikowana jako potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach (i wliczona do minimalnej liczby uczestników zajęć, bez której zajęcia mogłyby zostać odwołane), a ze względu na specyficzne trudności malucha, może zostać odmówione mu uczestnictwo w zajęciach z uwagi na ryzyko zaburzenia lub zachwiania dynamiki i procesu grupowego oraz istniejące ryzyko wpłynięcia na przebieg i jakość zajęć, za którą odpowiada Prowadzący, a za które zapłacili także inni uczestnicy – jest to przykra, niewygodna, nieprzyjemna i zbędna sytuacja zarówno dla dziecka, rodzica, jak i Prowadzącego, której możemy uniknąć. Stąd w przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami, ograniczeniami – czy jest to choćby podejrzenie zachowań ze spektrum zaburzeń autyzmu, czy zespoły wad genetycznych, czy trudności w werbalizacji i komunikacji werbalnej, czy dysfunkcje ruchowe, muszą one zostać skonsultowane PRZED ZAKUPEM PAKIETU z Prowadzącym!

email kontaktowy: zabamowa@gmail.com
telefon kontaktowy: 0 7828 498 098 (preferowany kontakt sms – wielokrotnie nie mam możliwości odebrać telefonu – kontaktuję się wówczas zwrotnie lub odpowiadam smsem w wolnej chwili)

Ze względu na napięty harmonogram działań, czas odpowiedzi na niektóre wiadomości może się wydłużać. Staram się odpowiadać w ciągu 24h, niekiedy jednak może się wydłużyć do kilku dni – zawsze jednak odpowiadam. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczna za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość w oczekiwaniu na moje odpowiedzi - szczerze za nie dziękuję.


Nową koleżankę lub kolegę z trudnościami wpisuję wówczas do grupy, która się tworzy lub została już utworzona i w ten sposób ujednolicamy sobie grupy zajęciowe, utrzymując wysoki standard przyjemnych, zabawowych i przyjaznych dziecku zajęć, dostosowanych do jego możliwości i możliwości innych uczestników grupy.

Dodam, że grupy dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych będą tworzone osobno i będą to grupy zdecydowanie bardziej kameralne (stad także ich koszt będzie odpowiednio wyższy).Po wszelkie odpowiedzi na dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu!

0 comments :

Post a Comment