TOMATIS - TRENING AUDIO-PSYCHO-LINGWISTYCZNY

Pobierz powyższą ulotkę w formacie PDF, oszczędzając papier TUTAJ (klik)


O METODZIE TOMATISA


Profesor Alfred A. Tomatis - ceniony francuski neurolog, otolaryngolog i foniatra, dzięki swoim trafnym obserwacjom i podejmowanym działaniom, przyczynił się do rozwoju Metody Tomatisa, znanej dziś także jako „trening audio-psycho-lingwistyczny”, „trening uwagi słuchowej”, czy „stymulacja słuchowa”. Głównym założeniem metody jest wzmacnianie i rozwój złożonych funkcji słuchowych, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę koncentracji i uwagi, podniesienie efektywności uczenia się, wzmocnienie umiejętności językowych i komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności i poprawę jakości zachowań społecznych u osób, które z tej metody korzystają.

Metoda z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.


W grupie ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej, w tym Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder) mogą znaleźć się dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z nawracającymi zapaleniami uszu (deprywacja słuchowa), po urazie emocjonalnym i traumach oraz czynnikach stresogennych na każdym etapie rozwoju, z zaburzeniami mowy (np. jąkaniem), wadami wymowy, z zaburzeniami głosu, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z dysleksją i dysgrafią, z rozmaitym zakresem trudności szkolnych (objawiających się trudnościami w nauce, przystosowywaniu do norm, standardów), z nadpobudliwością ruchową, ADHD, z zespołem Aspergera, z autyzmem, z wadami genetycznymi i rozwojowymi, zaburzeniami funkcjonalnymi, nabytymi uszkodzeniami struktur korowych (mikrouszkodzenia, afazja), z problemami w komunikacji i werbalizacji swoich myśli, z trudnością w opanowywaniu nauki języków obcych, w zaburzeniach integracji sensorycznej i w trudnościach związanych z opóźnieniami mowy w wielojęzyczności.


Metoda Tomatisa okazała się szczególnie efektywna, stosowana w trudnościach związanych z zaburzeniami uwagi, mowy, koncentracji, z problemami natury koordynacji sensomotorycznej, a także w dysleksji i w autyzmie. 


W przypadku dorosłych terapię Tomatisa stosuje się z wysoką efektywnością w leczeniu depresji, w asymilacji i integracji języków obcych, nauce akcentu i wymowy właściwej językom obcym oraz w kształceniu i udoskonalaniu zdolności komunikacyjnych - także w sytuacjach, gdy nastąpiła ich utrata (np. w afazji). Szczególnie skuteczna u tych, dla których głos i słuch stanowią narzędzie pracy: dziennikarzy, muzyków, śpiewaków, aktorów, osób publicznych. Istotną korzyścią jest ta związana z „zyskami psychologicznymi”: u osób, które stosowały metodę Tomatisa obserwuje się wzrost pewności siebie, motywacji, energii, jasności umysłu i lepszego samopoczucia. 


Jest także polecana tym dorosłym, którzy w swojej historii dziecięcych doświadczeń borykali się z podobnymi trudnościami jak te obserwowane u dzieci z grupy ryzyka uwagi słuchowej (wymienione wyżej).


Aktualnie Metoda Tomatisa stosowana jest już w ponad 250 ośrodkach stymulacji słuchowej na całym świecie, gdzie wdrażana jest jako metoda wspomagająca przez wybitnych, doświadczonych i dyplomowanych specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii.


Zgodę na stosowanie Metody Tomatisa oraz używanie jej nazwy i znaków towarowych mają jedynie wybrane ośrodki zatwierdzone przez Tomatis Developpement SA. Jest to organizacja sprawująca główny nadzor nad Metodą Tomatisa na całym świecie. Certyfikowani terapeuci tej metody, którzy zdali odpowiednie egzaminy, mają obowiązek ciągłego i ukierunkowanego podnoszenia swoich kwalifikacji. 


Nina Jajszczyk (Logopeda Leeds), terapeuta Polish Institute of Education and Development z siedzibą w Leeds posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody do prowadzenia terapii Metodą Tomatisa. 


Rejestr potwierdzonych, licencjonowanych terapeutów Metody Tomatisa jest dostępny i w prosty sposób weryfikowalny na stronie TOMATIS.com.


Skontaktuj się już dziś (najlepiej sms): +44 7828 498 098CZYM JEST TOMATIS?

Poniższy film (link do YT) w prosty sposób obrazuje, czym jest Metoda Tomatisa:
W JAKI SPOSÓB DZIAŁA METODA TOMATISA?

Poniższy film (link do YT) w prosty sposób obrazuje, w jaki sposób Metoda Tomatisa działa:
JAK WYGLĄDAJĄ SESJE OD STRONY TECHNICZNEJ?


Cały trening odbywa się w minimum trzech, a najbardziej optymalnie, czterech sesjach (zalecane). Liczba sesji, których może być więcej, aby wzmocnić i utrwalić efekt, ustalana jest indywidualnie. Każda z sesji polega na codziennym wysłuchiwaniu przez okres dwóch tygodni indywidualnie dobranego przez specjalistę programu spośród ponad 252 dostępnych opcji. Właściwy dobór programu ma szczególne znaczenie i odbywa się na podstawie konsultacji, wywiadu, obserwacji i analizy potrzeb Klienta. Do określenia i doboru najwłaściwszego programu może także zostać użyty specjalistyczny kwestionariusz, szczegółowo analizujący profil sensoryczno-motoryczny. 


Czas codziennego wysłuchiwania programu również ustalany jest indywidualnie. Z reguły, u osób dorosłych i dzieci w wieku szkolnym jest to 80min nieprzerwanego słuchania dziennie (zdarzają się wyjątki, w których sesja 80min może być podzielona na mniejsze jednostki, np. dwa razy po 40min).


W przypadku dzieci młodszych, maluchów i u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalecany czas może wynosić 40min codziennego słuchania ciągiem lub - w przypadku wyjątków - może zostać dobrany tak, by dziecko mogło zrobić sobie od słuchania w czasie 40min przerwę i powrócić do słuchania dalej o innej porze dnia.


Indywidualnie dobrany program musi być stosowany codziennie, gdyż regularność i powtórzenia mają, podobnie jak w procesie nauki, bardzo ważne znaczenie. Zdarza się, że z różnych względów w danym dniu nie uda się przystąpić do odsłuchiwania programu i nie jest to problem, o ile przerwa nie trwa dłużej niż dwa dni. Jeśli odstęp pomiędzy dniami jest dłuższy niż dwa dni, trening może nie być efektywny i będzie musiał zostać powtórzony. Minimalna liczba dni, która da zauważalne rezultaty to 10, co oznacza, że w czasie dwóch tygodni, na które sprzęt jest wypożyczany, możemy słuchać 5 dni, zrobić sobie do dwóch dni przerwy i słuchać kolejne 5 dni (i znów dwa dni przerwy). Najlepiej jednak w ogóle nie robić przerw, jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby (np. choroba).


Dla wygody Użytkownika i w odpowiedzi na komfort sytuacji, sprzęt, po podpisaniu umowy, wypożyczany jest pacjentowi na okres dwóch tygodni do domu. W domowym zaciszu możemy odbywać trening Tomatisa, oddając się jednocześnie czynnościom, które sprawiają nam przyjemność. Szczegółowy zakres możliwych aktywności, zaleceń i przeciwwskazań wraz z instrukcją użytkowania dostępny jest w broszurze powitalnej (klik). Należy pamiętać, że indywidualne zalecenia terapeuty, ściśle dobrane pod kątem Pacjenta, są zawsze nadrzędne względem zaleceń w broszurze.


Po pierwszej, dwutygodniowej sesji codziennych nagrań, następuje szczegółowa analiza zachowań i reakcji na Metodę, udostępniony jest też specjalistyczny kwestionariusz ewaluacyjny (w przygotowaniu) do samodzielnej oceny zmian w rozmaitych sferach, a także wdrażana jest kilkutygodniowa przerwa, podczas której Pacjent otrzymuje określone zalecenia do działań (w przygotowaniu), podtrzymujące i wzmacniające efekty pierwszej sesji. W przypadku osób dorosłych, stosujących Trening Tomatisa, zaleca się prowadzenie Dziennika Obserwacji (klik) z każdego dnia słuchania, gdyż wielokrotnie pojedyncze sesje, oddziałując na układ nerwowy mogą intensywnie pobudzać emocjonalnie i wzmacniać wrażliwość, emocjonalność i wywoływać drażliwość, ale także motywować i pobudzać do działania. Te wrażenia warto odnotowywać.


Odstęp między sesjami jest ustalany indywidualnie, z reguły jednak przerwa pomiędzy pierwszą a drugą sesją nie powinny być dłuższe niż miesiąc. Po miesiącu przerwy, zostają omówione zauważone zmiany po odbyciu pierwszej sesji, które dodatkowo mogą determinować wybór drugiego programu, wysłuchiwanego podczas drugiej sesji. Sprzęt zostaje wypożyczony na kolejne dwa tygodnie codziennego słuchania nowego (lub tego samego) programu według tych samych, określonych zasad. Po przeprowadzeniu drugiej sesji, następuje 4-8 tygodniowa przerwa przed sesją trzecią, na którą po raz trzeci może zostać dobrany inny lub powtórzony ten sam program na podstawie tej samej procedury (omówienie zmian po sesji drugiej, kwestionariusz ewaluacyjny, wdrożenie podczas przerwy działań podtrzymujących efekty sesji drugiej, omówienie spostrzeżeń z czasu przerwy). Po odbyciu sesji trzeciej można uznać podstawowy Trening Tomatisa za zakończony. Wielokrotnie sugeruje się jednak przystąpienie do czwartej sesji po 8-12 tygodniach przerwy od sesji trzeciej jako optymalne wzmocnienie rezultatów poprzednich sesji.


W niektórych sytuacjach może być zalecany lub włączony do sesji trening słuchowo-głosowy, który może wymagać dodatkowych zaleceń, zestawu ćwiczeń i dodatkowych sesji "przypominających".


Na prośbę Pacjenta może zostać wydrukowany certyfikat (dyplom) potwierdzający zakończenie danego etapu (odbycie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, czy też kolejnej sesji przypominającej).


Sesje przypominające warto odbywać co 3-4 miesięcy.


Ze względu na bardzo wysoki koszt regularnie odnawianych dla każdego sprzętu licencji, ich ilość jest ograniczona do jednej sztuki. Z tego powodu w ciągu miesiąca sprzęt może zostać wypożyczny maksymalnie dwóm osobom - wielokrotnie jednak jednej, ze względu na różnie nakładające się etapy sesji różnych Użytkowników; dlatego też tak ważne jest wcześniejsza rezerwacja terminów i ustalanie nawet na pół roku do przodu terminów spotkań i wypożyczeń, zgodnie z planowanym kalendarzem sesji (do pobrania). Terminy wypożyczenia sprzętu ustalane są indywidualnie na pojedynczych spotkaniach konsultacyjnych.PRZECIWWSKAZANIA


Ogólnie nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do stosowania Metody Tomatisa - jednak wszelkie wątpliwości należy skonsultować z Terapeutą. W przypadku, gdy pacjent obciążony jest epilepsją, to aby przystąpić do stymulacji słuchowej Metodą Tomatisa, musi najpierw uzyskać pisemną zgodę (zaświadczenie) od lekarza rodzinnego z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia Treningu Tomatisa. Terapeuta nie podejmuje się prowadzenia treningu ani ponoszenia konsekwencji decyzji podejmowanych samodzielnie przez Pacjenta, czy też Rodzica lub Opiekuna Pacjenta, bez uprzednio uzyskanej zgody lekarza. Zarówno dorosły Pacjent, jak i Rodzic nieletniego Pacjenta mają obowiązek poinformować terapeutę o potwierdzonej epilepsji lub o innych, współwystępujących zaburzeniach, chorobach i wadach, które mogą determinować właściwy dobór programu lub stanowić przeciwwskazanie do podjęcia treningu słuchowego Tomatisa.


INSTRUKCJE OBSŁUGI SŁUCHAWEK
TOMATIS INFINITE i URZĄDZENIA TALKSUp


Instrukcja obsługi słuchawek Tomatis Infinite oraz urządzenia TalksUp - obu wypożyczanych w ramach spersonalizowanego Treningu Słuchowego Metodą Tomatisa - wyjaśniona jest w przystępny sposób na filmiku poniżej (link do Vimeo). Szczególnie zachęcam do oglądania od 5'30", gdzie konkretnie wyjaśniona jest część (7): "dalszy trening z pomocą specjalisty", czyli właśnie trening zindywidualizowany, ściśle dostosowany do nas i naszych potrzeb z użyciem TalksUp: urządenia (komputera) kluczowego w terapii Metodą Tomatisa i dostepnego wyłącznie osobom będącym licencjonowanymi Terapeutami Metody Tomatisa. 
Poniżej, do pobrania:

Instrukcja obsługi słuchawek (klik) oraz Instrukcja obsługi urządzenia TalksUp (klik).


Czym się różni słuchanie w słuchawkach Tomatis Infinite od Terapii Metodą Tomatisa?


Często pojawiają się pytania, czym różni się terapia Metodą Tomatisa od samodzielnego zakupu słuchawek Tomatis Infinite i słuchaniu w nich w domu. Spieszę z odpowiedzią!


Słuchawki Infinite są, w rzeczy samej,  dostępne do samodzielnego kupienia i mają wgranych kilka (10) uniwersalnych programów, trwających średnio po 30minut każdy (w sumie: 300 minut słuchania dokładnie tych samych utworów, filtrowanych w ten sam, uniwersalny sposób). Słuchanie w słuchawkach przypomina nieco obejrzenie "trialu" filmu (daleko nam zatem do obejrzenia filmu; jedynie jego zapowiedzi) albo degustację niewielkiej porcji produktu u hostessy w sklepie z żywnością. Ani trialem się nie naoglądamy, ani degustacją nie najemy. Głównym zadaniem słuchawek jest zachęcenie do wdrożenia właściwej Metody Tomatisa lub bardzo ogólne wspieranie funkcji słuchowych i uzyskanego efektu po pracy Metodą Tomatisa.


Cytując ulotkę: "Producent nie gwarantuje żadnych efektów korzystania ze słuchawek. (...) Słuchawki Tomatis Infinite mogą działać w sposób niezależny od innych urządzeń (...), choć zalecane jest ich stosowanie z Metodą Tomatisa i urządzeniem TalksUp. (...) Używanie wyłącznie słuchawek Tomatis Infinite, bez korzystania z porad certyfikowanego specjalisty Metody Tomatisa, dysponującego specjalistycznym sprzętem Metody Tomatisa [przyp.: m.in. urządzeniem TalksUp i innymi] nie może być utożsamiane ze stosowaniem Metody Tomatisa".


W Metodzie Tomatisa programy są ściśle dobierane indywidualnie spośród minimum 252 programów, które dodatkowo mogą być modyfikowane ze względu na parametry dźwięku, efekt bramkowania i pod kątem wielu innych parametrów akustycznych. Docelowo, słuchanie w Metodzie Tomatisa opiera się na wysłuchiwaniu drogą kostną i powietrzną czterech różnych utworów (każdego dnia utwory i ich parametry zasadniczo różnią się od siebie) - przez okres 14 dni, najczęściej po 80min dziennie: to wszystko w ramach jednego, indywidualnie dobranego programu, wdrażanego podczas określonej, 14-dniowej sesji. Określony Program, ściśle i indywidualnie dobrany przez Specjalistę pod kątem Metody Tomatisa, oparty jest na wielu czynnikach, w tym na testach ewaluacyjnych, testach słuchowych, ankietach, obserwacjach skutkujących właściwemu doborowi programu i odpowiedniej modyfikacji jego parametrów pod kątem danej Osoby. Każdy program spełnia określone cele rozwojowe, a odpowiednia filtracja dźwięków sprawia, że jeden utwór po nałożeniu określonych parametrów może brzmieć ZA KAŻDYM RAZEM ZUPEŁNIE INACZEJ, w rezultacie ZUPEŁNIE INACZEJ WPŁYWAĆ NA MÓZG i przynosić zupełnie inny efekt stosowania. Indywidualnie dobrany program wgrywany jest do urządzenia TalksUp (właściwego komputera), niezbędnego do stosowania Metody Tomatisa (gdyż to komputer odpowiednio filtruje, przetwarza i bramkuje utwory) i dopiero te przekazuje do słuchawek Infinite, które drogą kostną i powietrzną oddziałują na naszą percepcję słuchową, uwagę słuchową, a przede wszystkim mózg.


Dlatego też, to właśnie urządzenie TalksUp dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów stanowi podstawę Metody (tzw. Ucho Elektroniczne), a słuchawki Infinite jedynie pośredniczą w metodzie, stanowiąc niejako jego egzekutywę, funkcję "wykonawczą".

Stąd też praca z samymi słuchawkami Infinite bez urządzenia TalksUp  nie jest tożsama z Metodą Tomatisa i można ją uznać jedynie za "wprowadzenie" do Metody, "poczęstunek", "degustację" lub "zapowiedź (trial) filmu". Z powodzeniem może być wykorzystywana jako uzupełnienie Terapii Metodą Tomatisa i wspierać utrzymanie jej efektów.


Dla osób zaintetresowanych zakupem Słuchawek Infinite jako dodatkowe, opcjonalne uzupełnienie Terapii Metodą Tomatisa, udostępniam do pobrania z oficjalnej strony broszurę edukacyjną słuchawek Tomatis Infinite (klik).CHCESZ WIEDZIEĆ O TOMATISIE I BADANIACH WIĘCEJ?


Więcej o niepokojących objawach wskazujących na zaburzenia uwagi słuchowej konkretnie pisze Centrum Aktywnego Słuchania. Zdecydowanie warty polecenia i uporządkowujący wiedzę dotyczącą różnych metod i podejść do tematyki zaburzeń przetwarzania słuchowego jest artykuł o CAPD (Central Auditory Processing Disorder) mojej koleżanki z okresu studiów, Anny Kruczyńskiej-Werner. Bardzo mocno polecam ciekawy, szczegółowo i logicznie uporządkowany przez twórców strony neurofizjoterapia.pl przewodnik po Metodzie Tomatisa. Pomocny może się okazać krótki i rzeczowy artykuł Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie o Zastosowaniach Metody Tomatisa. Na polskojęzycznej stronie Tomatisa, przeczytamy także o zaletach stosowania Tomatisa na podstawie rozmaitych badań. Najwięcej informacji na temat badań dotyczących Tomatisa, jego efektywności i wpływie na rozmaite funkcje i obszary znajdziemy w języku angielskim na stronie Tomatis Association, zaś po informacje o efektach badań stosowanych z użyciem słuchawek Tomatis Infinite zasięgniemy w języku polskim tutaj (klik). Po tematy bardziej techniczne (kupno, usługi, itd.) i podstawy warto zajrzeć do samego źródła, czyli na stronę Tomatisa. Warto też zajrzeć na nieco inaczej skonstruowane miejsce w sieci, tj. uporządkowujące tę samą wiedzę administracyjno-techniczną (gdzie, po co, za ile i do kogo) i podejmujące tematykę ciekawych inicjatyw (np. podcasty o Tomatisie) - i przeklikać australijską wersję strony Tomatisa.--------------------------
Wszystkie linki i podane informacje są aktualne na dzień 25.06.2022r.
Jeśli którykolwiek z linków lub odwołań nie działa lub stracił na ważności, uprzejmie proszę o komentarz poniżej lub bezpośrednio poprzez kontakt sms. Dziękuję.


Czytaj więcej »

ZabaMowa ma już miesiąc!Szanowni Państwo!

Świętujemy już pierwszy miesiąc działań w ramach logopedycznego projektu grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku 4-7 lat: „Zabamowa – Zabawowa Mowa. Na wstępnie ślicznie dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy mieli już okazję uczestniczyć w wykładach otwartych i tym, których pociechy uczą się, poprzez zabawę, razem z nami (lub już wkrótce zaczną)!

Od czasu pojawienia się w głowie pomysłu na utworzenie grupowych zajęć rozwijających mowę dla dzieci Polonijnych i podjęcie pierwszych, ważnych kroków minął zaledwie miesiąc - w tym czasie wiele udało się już zdziałać! A oto podsumowanie tego krótkiego okresu, w którym sukcesywnie udało się:
1. Zorganizować w sumie aż 6 otwartych spotkań dla rodziców, opiekunów i wszystkich osób zainteresowanych rozwojem mowy swoich pociech. Spotkania odbyły się w Wakefield i Bradford – i zorganizowane były w temacie „Jak rozwijać mowę dziecka?”, omawiającą elementy wpływające na właściwe kształtowanie mowy dziecka oraz „Jak wychowywać dziecko bilingwalne – czyli o wielojęzyczności w kilku aspektach”. Podczas spotkań mieli Państwo możliwość zadawać pytania, omawiac kwestie, które Państwa osobiście dotyczą, niepokoją i cieszymy się, że mieliśmy możliwość wiele sytuacji przybliżyć, wyjaśnić, uzasadnić ich działanie.

2. Utworzyć 3 osobne grupy zajęciowe, uwzględniające:
(1) grupę OGÓLNĄ, zintegrowaną „Zabamowa” dla dzieci w normie rozwojowej w wieku 4-7 lat
oraz dwie osobne grupy, dedykowane dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autystycznego:
(2) grupę KOMUNIKACYJNĄ, ukierunkowaną na umiejętność nawiązywania kontaktu, jego podtrzymywania, nauki łączenia intencji komunikacyjnej z nadawniem komunikatu (sygnalizowania potrzeb) i usprawnienie ogólnie rozumianej komunikacji,
(3) grupę JĘZYKOWĄ, ukierunkowaną na usprawnianie zdolności językowych u dzieci autystycznych, poprawiania wyższych funkcji psychicznych i umiejętności planowania, organizowania i realizowania wypowiedzi, złożonych czynności językowych i werbalnych.

3. Stworzyć cały program zajęć, wraz z programem dodatkowych działań edukacyjnych dla dzieci

4. Uzupełnić spotkania edukacyjne o program rozwoju edukacyjnego dla rodziców i opiekunów – skąd czerpać wiedzę, inspirację, jak ukierunkowywać rozwój mowy swojej pociechy. Poszczególne materiały do samodzielnej pracy z maluchami będą udostępniane na stronie Zabamowa.com w zakładce „pliki i dokumenty”

5. Utworzyć osobną sekcję / stronę, ułatwiającą zapisy na poszczególne wydarzenia edukacyjne dla rodziców i opiekunów

6. Uprościć i zautomatyzować proces zapisu online na zajęcia grupowe - w każdej chwili mogą Państwo dokonać rejestracji na dowolne zajęcia (w dowolnym miesiącu) w preferowanym mieście;

7. Stworzyć galerię zdjęć ze spotkań, kalendarium z opcją zapisów na zajęcia w poszczególnych miastach, zakładkę z materiałami i pomocami do pracy w domu,

8. Poprowadzić 15-minutowe zajęcia pokazowe dla wszystkich klas uczniów szkoły w Bradford

9. Zarejestrować przebieg niektórych spotkań do prowadzenia galerii zdjęć na stronie

10. Poprowadzić spotkania w Bradford

11. Zaprojektować i przygotować karty prac i materiały używane podczas spotkań

12. Zebrać i opracować dla Państwa zestaw plakatów informacyjnych

13. Utworzyć na stronie osobne sekcje, pozwalającą na pozostawianie przez Państwa konstruktywnej informacji zwrotnej oraz opinii, dzięki którym możemy stale podnosić jakość usług, zgodnie z Państwa sugestiami i wspaniałymi pomysłami!

14. INSPIRACJA! Spisać listę pomysłów na inspirujące zabawy – pozwolą one Państwu nie tylko na pozostawanie otwartym na modyfikacje ćwiczeń, ale także na znajdowanie inspiracji do prowadzenia własnych zajęć w domu – w tym celu zostanie także już wkrótce uruchomiona strona Zabamowy na Pintereście, gdzie będziemy gromadzić grafiki inspirujące nas do tworzenia formuły pracy w ramach Zajęć Zabamowy i w ramach pracy indywidualnej w domu.

15. Utworzyć pomysł utworzenia grupy na Facebooku, dzięki której w szybszy sposób będą Państwo informowani o poszczególnych zmianach/nowościach, wszelkich aktualnościach na stronie i utworzenia zakładki, bezpośrednio przekierowującej Państwa ze strony zabamowa.com do grupy na Facebooku.

16. Zakupić pomoce, materiały i narzędzia niezbędne do przyjemnego i wartościowego użytkowania podczas zajęć.

17. Zaprojektować ulotki, które już wkrótce – miejmy nadzieję – uda się wdrożyć do powszechnego obiegu (jednocześnie byłabym szczerze wdzięczna za Państwa pomoc w tym zakresie).

Udało się nam, wspólnymi siłami, zrobić całkiem sporo, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości czasowe, prawda? Jest z czego być dumnym.


Jednocześnie chciałabym serdecznie podziękować raz jeszcze za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość dla wszystkich tych elementów, które wymagają jeszcze dopracowania – jak wiadomo, początki są bardziej wymagające, stąd chciałabym zapewnić Państwa, że na liście absolutnych priorytetów znajdują się te punkty, które ze względów organizacyjnych, finansowych i technicznych zostały odwleczone w czasie, w tym:
1. Spotkania w Leeds (zarówno grupowe zajęcia dla dzieci, jak i edukacyjne spotkania dla Państwa), z którymi obiecuję ruszyć tak szybko, jak to tylko będzie możliwe
2. Promocja, która została odwleczona kosztem zorganizowania najbardziej podstawowych elementów do prowadzenia zajęć.

Aktualnie jesteśmy w Drodze – oby była dla nas jak najmniej kręta i najmniej wyboista :)

Jednocześnie dziękuję Państwu za cały dotychczasowy wkład i możliwość podsumowania tego miesiąca z uśmiechem – nie byłoby to możliwe bez Państwa zainteresowania, otwartości, wyrozumiałości dla moich błędów i – co tu kryć – wcale niełatwych początków (oraz wynikających z nich opóźnień) – za Państwa zrozumienie, empatię, zaangażowanie w cały cykl rozwoju tej idei, Państwa entuzjazm i energię, a przede wszystkim cierpliwość – SZCZERZE I PIĘKNIE PAŃSTWU DZIĘKUJĘ.

Jestem pewna, że razem z Państwem rozwój tej idei jest jedynie kwestią czasu. Całą resztę już właściwie mamy :)

Przy okazji pięknie zapraszam do bieżącej rejestracji na kolejne zajęcia grupowe dla dzieci: www.bit.ly/KalendariumZabamowy

Oraz do rejestracji na bezpłatne spotkania edukacyjne przygotowywane specjalnie dla Państwa: http://www.logopedaleeds.co.uk/p/spotkania-edukacyjne.html

Życzę nam wszystkim cudownych chwil wynikających z poprawiających się, międzygeneracyjnych relacji, z kształtujących się i rozwijanych nowych umiejętności, z nawiązywania nowych przyjaźni pomiędzy dziećmi i wśród rodziców. Życzę jednocześnie chwil radosnego zastanowienia i zadumy nad rozwojowo-zabawowo mijającym czasem, a także bycia dumnym z sukcesów naszych pociech i z sukcesywnego kształtowania ich zdolności językowych i pięknej mowy, ponieważ te stanowią nie tylko o efektywności komunikacji, ale i o wrażliwości i umiejętnościach naszego umysłu. W dzisiejszym świecie są zatem obrazem jakości, dbałości, przywiązywania wagi do tego, co ważne, a także wpływają na całokształt dojrzałego funkcjonowania młodych ludzi, którzy zmieniają się i rozwijają się na naszych oczach. Samych tak wspaniałych widoków życzę nam wszystkim.

Czytaj więcej »

ZABAMOWA


Zabamowa, projekt edukacyjny, grupowe zajęcia, rozwój mowy, logopedyczne, logopedia, Leeds

••• CZYM JEST ZABAMOWA? •••


Zabamowa to autorski projekt logopedyczno-edukacyjny, którego celem jest kształtowanie i wspieranie rozwoju mowy, komunikacji i umiejętności językowych u dzieci, a także wzmacnianie u nich kompetencji kulturowej i rozumienia zasad oraz zależności funkcjonujących w polskiej kulturze.

Zabamowa to zabawowa mowa – grupowe zajęcia logopedyczne, inspirowane najbardziej efektywnymi metodami pracy grupowej, stosowanymi zarówno w logopedii, profilaktyce logopedycznej, skoncentrowanej na przeciwdziałaniu powstawania zaburzeń mowy i wad wymowy, jak i w glottodydaktyce języka polskiego jako obcego (nauczaniu języka polskiego jako obcego).

Zajęcia prowadzone są autorską metodą, inspirowaną i czerpiącą z dorobku m.in. takich metod, jak:
• Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz •
• Logorytmiki •
• Sensoplastyki, zajęć artystycznych i grafomotorycznych •
• Zajęć muzykoterapeutycznych i umuzykalniających, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentrarium Carla Orffa dla najmłodszych, metodę Battii Strauss, metodę opowieści ruchowej J. G. Thulina •
 • Aktywności usprawniających układ oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne) •
• Ćwiczeń i treningów słuchowych, rozwijających m.in. percepcję słuchową, słuchową pamięć werbalną, koncentrację uwagi słuchowej, słownik bierny i czynny, słuch mowny) •
• Koncepcji dydaktycznych Marii Montessori (poznawanie swiata wszystkimi zmysłami) •
• Bajkoterapii, warsztatów tworzenia opowieści i zajęć relaksacyjnych (naturalna relaksacja fizjologiczna Jacobsona) •


••• CZEMU SŁUŻĄ ZAJĘCIA •••

••• I DO KOGO ADRESOWANY JEST PROJEKT? •••


Zajęcia grupowe mają charakter edukacyjny i wpisują się w zakres profilaktyki logopedycznej  – przeciwdziałają możliwemu powstawaniu trudności i zaburzeń mowy oraz komunikacji u dzieci, a także wpływają pozytywnie na: rozwój i uspołecznienie, komunikację, usprawnianie motoryki dużej, motoryki małej, motoryki artykulacyjnej, poprawy napięcia mięśniowego, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, umiejętności fonacyjnych, oddechowych, artykulacyjnych, orientacji w schemacie własnego ciała i w otoczeniu, poprawiają czucie kinestetyczne (czucie ruchu) i tzw. kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy), rozwijają koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie, całe spektrum umiejętności słuchowych (w tym: werbalną pamięć słuchową, słuch mowny, czucie rytmu, itd.), zdolność do werbalizowania emocji i zachowań, płynność mowy, praksję (planowanie ruchów), poprawiają propriocepcję (czucie siły nacisku), myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe, odpowiadają za rozumienie przez dzieci języka mówionego oraz wpływają na poprawę i wzmożenie u nich aktywności słownej. Ponadto rozwijają słownik czynny i bierny, umiejętności narracyjne i całe spektrum zdolności ściśle związane z funkcjonowaniem wyższych funkcji psychicznych (myślenie, mowa, pamięć, pamięć, uwaga, komunikacja).

Uczestnictwo w zajęciach wpływa zatem na rozwój wielu ważnych umiejętności, spośród których istotne znaczenie dla rozwoju mowy ma rozwój i integracja zmysłów, a także percepcja i koordynacja zmysłowa. Spośród tych, podczas zajęć rozwijane są m.in:
 - UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHOWE: analiza i synteza słuchowa, niezbędna we właściwym odpoznawaniu wzroca słuchowego wyrazów, słuch fonematyczny (słuch mowny), percepcję słuchową, pamięć słuchowa, gnozja słuchowa, słuch muzyczny, ściśle związany z percepcją i rozumieniem komunikatów na podstawie elementów prozodycznych mowy (intonacja, rytm, akcent, melodia, iloczas – wszystko to, co zostaje, gdy z mowy usunięte zostaną wszystkie słowa), autokontrolę słuchową, słuchową pamięć werbalną, umuzykalnienie i kontrolę płynności mowy

 - UMIEJĘTNOŚCI WZROKOWE:
 gnozję wzrokową, pamięć wzrokową, uwagę wzrokową, ściśle związane z umiejętnością czytania i pisania oraz odpoznawania wzrokowego (graficznego) wzorca wyrazu, a także wykorzystywane w przygotowaniu do wczesnej nauki czytania i pisania metodą globalną Glenna Domana

 - UMIEJĘTNOŚCI CZUCIOWE
: czucie kinestetyczne, kinestezję artykulacyjną (czucie ułożenia narządów mowy), autokontrolę czuciową, propriocepcję (wzmocnienie czucia głębokiego), orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni, wzmocnienie sensoryki, motorykę małą, motorykę dużą, uczy świadomości swojego ciała

 - INTEGRACJA I KOORDYNACJA ZMYSŁÓW: koordynacja słuchowo-ruchowa, wzrokowo-ruchowa, słuchowo-wzrokowo-ruchowa,

 - WYŻSZE FUNKCJE PSYCHICZNE: wydłużanie czasu koncentracji uwagi, zdolność planowania i organizacji wypowiedzi, autokontrola słuchowa, myślenie logiczne, myślenie abstrakcyjne i wyobraźnia, myślenie przyczynowo-skutkowe, zdolności narracyjne, szeroko rozumiane umiejętności językowe, z uwzględnieniem rozwoju słownika czynnego i biernego

 - UMIEJĘTNOŚCI ODDECHOWO-FONACYJNO-ARTYKULACYJNE: umiejętność właściwego oddychania, wydłużanie fazy wydechowej, wzmocnienie mięśni przepony i ukierunkowanie własciwego toru oddechowego, trening właściwej fonacji i emisji głosu, podnosi sprawność narządów artykulacyjnych, wzmacnia mięśnie artykulatorów i poprawia kinestezję artykulacyjną.

Zajęcia są szczególnie polecane dla dzieci z ryzyka dysleksji; z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z niepłynnościami mowy (tachylalia, bradylalia, giełkot, jąkanie, rozwojowa niepłynność mówienia), z opóźnieniami w rozwoju mowy warunkowanymi różnymi czynnikami, dzieci bilingwalnych lub trilingwalnych, dzieci z wadami wymowy (seplenienie, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, itd.), dzieci niedosłyszących, dzieci z wadami anatomicznymi, dzieci nadpobudliwych lub dzieci z trudnościami w  koncentracji uwagi.


••• JAK MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ? •••


Zapraszam do korzystania z aktualizowanego na bieżąco KALENDARZA SPOTKAŃ, gdzie znajdują się bezpośrednio linki do zapisu do poszczególnych grup, w poszczególnych miastach i na poszczególne miesiące. Ceny pakietów mogą się także różnić.

Uprzejmie proszę zwrócić uwagę na wymagania dot. określonych grup – niektóre grupy przeznaczone są wyłącznie dla dzieci w normie intelektualnej w określonym przedziale wiekowym, inne dla dzieci wykazujących różnego typu trudności w zachowaniu.

••• CO UWZGLĘDNIONE JEST W CENIE PAKIETU? •••


W kwocie pakietu uwzględnia się:
 - koszty opłacenia wynajmu sali do prowadzenia zajęć
 - koszty biurowe i techniczne, związane z prowadzeniem działalności
 - koszty dojazdu Prowadzącego
 - wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne, z których dzieci korzystają podczas zajęć
 - czas pracy Prowadzącego, z  uwzględnieniem wcześniejszego przygotowania do zajęć (harmonogram, konspekty, przygotowanie techniczne, przygotowanie merytoryczne, przygotowanie pomocy, itd.)
 - dostęp rodziców do specjalistycznej wiedzy i edukacja rodzica n.t. stymulacji mowy dziecka, z uwględnieniem możliwości skonsultowania wątpliwości, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania na forum
 - w zależności od tematyki i problematyki zajęć, wyłączny dostęp dla rodziców do wybranych materiałów dydaktycznych, np. kart pracy, które mogą być wykorzystane w pracy w domu (o ile w ramach danych zajęć okażą się potrzebne), publikacji, artykułów, podręczników, etc. 
 - w Leeds zapewniona będzie w tym samym pomieszczeniu osobna przestrzeń dla dzieci, które potrzebują przerwy od zajęć – przy stoliku będą mogły chwilę odpocząć, kolorując, wypełniając edukacyjne książeczki, układając konstrukcje z piankowych klocków, czy budując własne budowle ze specjalnych bloków konstrukcyjnych, by móc po chwili wyciszenia wrócić do zajęć.
 - w Leeds zapewniona będzie także kawa / herbata dla rodziców

Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziany jest jednorazowy dostęp do pojedynczej, bezpłatnej konsultacji indywidualnej ze specjalistą w Leeds (przedmiot wcześniejszego uzgodnienia terminu).••• DLACZEGO SPOTKANIA MAJĄ FORMĘ PAKIETU MIESIĘCZNEGO? •••Wiemy, jak ważne dla dzieci jest środowisko, w którym przebywają, dojrzewają, dorastają, ich najbliższy krąg przyjaciół i rodzina. Odnosząc się do właściwych potrzeb najmłodszych, uwzględniając czynniki psychologii rozwojowej dziecka, należy stwarzać naszym latoroślom najbardziej sprzyjające emocjonalnie i środowiskowo warunki do prawidłowego rozwoju – nie tylko rozwoju mowy, ale także rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego.

Stąd – w przeciwieństwie do standardowego pozostawiania dziecka w szkole, placówce, podczas którego często występuje u dzieci lęk separacyjny, postawiłam na możliwość uczestniczenia samego rodzica w zajęciach. Jest to szczególnie ważne z kilku względów – i uwarunkowane relacją dziecko-rodzic, dziecko-terapeuta, dziecko-inne dzieci, a także terapeuta-rodzic:

1. Podczas regularnych spotkań rodzic poznaje sens, zasadność i celowość aktywności i podejmowanych działań.
Rodzic, obserwując zajęcia, ma jednocześnie świadomość, w jaki sposób może pracować z dzieckiem samodzielnie w domu, aby wzmacniać i utrwalać nowonabyte przez dzieci podczas zajęć umiejętności. Wielokrotnie rodzice wiedzą, jak wygląda określona zabawa, ale nie wiedzą czemu służy, po co dzieci mają się bawić w taką, a nie inną zabawę, co ma zasadnicze znaczenie w rozwoju mowy. Prowadzący nie tylko informuje czemu służy dane zadanie, ale i jakie funkcje rozwija.
Podczas zajęć rodzic może prowadzić notatki dotyczące własnego malucha, czy przykładowych zadań, by konsultować je z Prowadzącym i zdobywać wiedzę o tym, czemu służy dana zabawa, jakie funkcje rozwija i w jaki sposób może znaleźć zastosowanie w stymulacji rozwoju mowy w domu.

2. Możliwość nabywania ustrukturyzowanej wiedzy przez rodzica.

Terapeuta, umożliwiając rodzicom uczestniczenie w zajęciach, jednocześnie otwiera dla rodzica możliwość nabywania umiejętności ustrukturyzowanej i regularnej terapeutycznej pracy z dzieckiem – biorąc pod uwagę fakt, że rodzic jest najważniejszym ogniwem, przykładem i autorytetem dla naszych pociech; pierwszą osobą do kontaktu w przypadku jakichkolwiek smutków, porażek, a także sukcesów i radości; osobą, która spędza najwięcej czasu z dzieckiem – więcej niż jakikolwiek terapeuta, nauczyciel, czy opiekun w jego życiu – edukacja i świadomość rodzica ma ogromne znaczenie w edukacji i rozwoju samego dziecka.

3. Możliwość obserwacji przebiegu zajęć i zachowań oraz reakcji własnego dziecka.

Rodzic, mając na bieżąco ogląd na sytuację i zachowania swojego dziecka w czasie zajęć, może także sam wyciągać wnioski, obserwować, zauważać trudności swojej pociechy w jakimś zakresie i je sygnalizować, by odpowiednio kształtować pracę w domu – zazwyczaj rodzice, pozostawiając dziecko w dowolnej placówce, nie mają takiej możliwości. Z drugiej strony, wielokrotnie podczas zajęć grupowych sami opiekunowie nie mają możliwości zajmować się każdym dzieckiem z osobna i zauważać niedostatki każdego pojedynczego dziecka – temu służy praca indywidualna. Opiekunowie i prowadzący zajęcia mogą zauważyć „wycinkowo”, niejako wybiórczo, podczas zajęć grupowych pewne niedostatki poszczególnych dzieci, ale nigdy nie wyciągną szczegółowych wniosków dotyczących każdego dziecka. Wynika to między innymi z faktu, że mając w głowie schemat i przebieg samych zajęć, pracując z różną dynamiką zachowań całej grupy oraz dostosowywaniem środków, pomocy dydaktycznych, stosowanych zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi zajęć, a także stale dostosowując się do zmian w grupie i koncentrując uwagę na reakcjach całej grupy oraz jej trudnościach – każda grupa ma bowiem własny charakter i cechuje się swoistą specyfiką; ma swoje własne mocne i słabe strony, które prowadzący dostrzega.

4. Wsparcie najbliższych.

Rodzic, zauważając trudności swojego malucha, może także zareagować – jeśli dziecko czuje, że z czymś sobie nie radzi, może zapobiec uczuciu osamotnienia („inne dzieci sobie radzą, a ja nie”), będąc przy swoim maluchu – podchodząc, siadając, współuczestnicząc w zajęciach i bawiąc się z innymi dziećmi, zgodnie z instrukcjami prowadzącego i wspierając i pozytywnie motywując swojego malucha (chwaląc za inne rzeczy, które się udały). Nic nie wzmacnia relacji rodzic-dziecko bardziej, niż obecność rodzica dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujemy – świadomość, że jest z nami Mama lub Tata, gdy jesteśmy słabsi, coś nam nie wychodzi i pomaga nam w trudniejszym momencie. A takich w życiu przecież mnóstwo. Uczymy się tego od małego – przed każdym dzieckiem stoją inne trudności, inne wymagania, inne przeszkody, które potrafią być zniechęcające lub przykre – czyja obecność poprawi nam nastrój bardziej, niż obecność kogoś, kto nosi nas w serduszku?

5. Rodzic zna swoje dziecko lepiej, niż terapeuci i opiekunowie – stąd nikt nie może sugerować, podpowiadać samemu Prowadzącemu co nie działa w przypadku jego malucha i opisywać swoich własnych spostrzeżeń na temat własnego dziecka lepiej, niż Rodzic – jest to wartościowa informacja dla Prowadzącego, dzięki której może wprowadzać modyfikacje zadań i dostosowywać je jeszcze lepiej do uczestników.

6. Brak obecności lęku separacyjnego – nikt mnie na siłę, wbrew mojej woli nie zostawia wśród obcych dzieci. Tata nigdzie nie idzie, a mama przygląda się jak ładnie pracuję. Jest to dodatkowy element motywacyjny dla dziecka, by być z siebie dumnym. Szalenie ważnym elementem jest też pochwała rodzica, który widzi, jak dziecko się stara i angażuje. Zajęcia grupowe stanowią zatem połączenie wiedzy Prowadzącego z bliskością i wsparciem Rodzica. Jednocześnie zdanie rodzica jest bardzo ważne dla dziecka – i Rodzic także ma możliwość przywołania dziecka do porządku, wspierając pracę samego Prowadzącego – który Rodzicom za ich pomoc zawsze jest niezmiernie wdzięczny.

7. Rodzic może obserwować jak funkcjonuje jego pociecha na tle innych dzieci. W ten sposób może nie tylko sygnalizować swoje wątpliwości, ale także w ten sposób wspólnie z Prowadzącym wszyscy rodzice dopracowują odpowiednie dla nich i ich pociech rozwiązania.

8. W grupie i wśród innych, dzieci uczą się zależności społecznych w praktyce. Nabywamy umiejętności negocjowania, komunikowania się, konieczności używania tego samego, wspólnego języka do znajdowania rozwiązań. Uczymy się rozwiązywania konfliktów i wpływania na siebie nawzajem w grupie. Jeśli Kasia mi nie poda kartki, ja nie będę mogła przekazać jej dalej. Jednocześnie podczas pracy grupowej dzieci przyglądają się w jaki sposób zadanie wykonują inne dzieci i próbują je adaptować do swoich zachowań – uczą się na bieżąco, w praktyce, wykorzystując porównywanie i obserwację. Takiej możliwości nie ma podczas pracy indywidualnej.

9. Ten sam krąg przyjaciół i kolegów: pakiet miesięczny pozwala zagwarantować dzieciom pewność, że na kolejnych zajęciach będzie ten sam kolega / ta sama koleżanka, których już polubiłem – i będziemy bawić się razem. Nie będzie sytuacji, w której na każdych zajęciach są inne dzieci, których przecież nie kojarzy, są obce, nowe, nieznane. Jest wysoce niesprzyjające, by na każdych zajęciach były inne dzieci – nie sprzyja to ani rozwojowi samej grupy, ani jej uczestnikom. Stąd dzięki pakietowi miesięcznemu mamy gwarancję, że przynajmniej na dwóch jednostkach będą te same dzieci, które czują się w swoim gronie dobrze i wspaniale się odnajdują, bawiąc się i ucząc razem, a także pomagając sobie nawzajem i wspierając się, gdy z czymś sobie nie radzimy.
Pakiet miesięczny został też dostosowany do możliwości finansowych rodziców – spotkania odbywają się co dwa tygodnie jako podstawa, a w przyszłości dla osób, które chciałyby spotykać się częściej, tj. raz w tygodniu, będzie możliwość rozszerzenia pakietu miesięcznego o liczbę zajęć, w których uczestniczy maluch.••• JAKA JEST POLITYKA ZWROTU KOSZTÓW? •••


Ze względu na niski koszt zajęć i potrzebę wyjścia nie tylko naprzeciw oczekiwaniom rodziców, ale i znacznie zawyżając standard usług i wprowadzając innowacyjne podejścia do zajęć grupowych, a także ze względu na konieczność utrzymania wysokiego standardu pracy i stałe wprowadzanie udogodnień i ulepszeń oraz elastyczne dostosowywanie zajęć do zróżnicowanych potrzeb odbiorców, koszty zwracane są tylko i wyłącznie w przypadku odwołania zajęć z winy Prowadzącego / Organizatora i równe są wartości odwołanej jednostki zajęciowej.
Przykładowo: w pakiecie miesięcznym o wartości 30 funtów uwzględnione są dwie jednostki zajęciowe (jedno spotkanie co dwa tygodnie = dwa spotkania w miesiącu) – oznacza to, że jednostka zajęciowa (jedno spotkanie) kosztuje 15 funtów. Jeśli jedno z już opłaconych zajęć w miesiącu zostanie odwołane z winy Prowadzącego, kwota 15f (czyli 100% wartości odwołanego spotkania) zostanie zwrócona na konto, z którego została dokonana wpłata. Jeśli oba zajęcia w miesiącu zostaną odwołane, kwota równa wartości obu zajęć (30 funtów) wraca na konto Płatnika.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, że Zainteresowany wpłaty dokonuje, mając już pełną świadomość, w które dwa dni w miesiącu odbędą się spotkania. Daty są określone odgórnie – pakiet wykupujemy właśnie na spotkania w dokładnie te, a nie inne, określone dni. Decydując się na wykupienie pakietu, wiemy, w jakie dni odbędą się spotkania. Stąd po zakupieniu przez Zainteresowanego pakietu (czyli dokonaniu opłaty za miesiąc zajęć) - niezależnie od późniejszej przyczyny możliwej nieobecności na zajęciach uczestnika, kwota nie jest zwracana i nie uwzględnia się żadnych odstępstw od tej reguły.
Wraz z wykupieniem pakietu miesięcznego, automatycznie dokonana jest rezerwacja miejsca na dany miesiąc. Jeśli na dany miesiąc nie zostanie odpowiednio wcześnie wykupiona minimalna liczba pakietów (minimalna liczba uczestników zajęć w spotkaniach), spotkania w danym miesiącu zostają odwołane, a dotychczasowo zarejestrowane za dany miesiąc wplaty zostaną w 100% zwrócone na konto płatnika.

UWAGA DOT. DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Proszę uważnie czytać wymogi dot. grupy lub wcześniej skonsultować możliwość uczestnictwa dziecka w danej grupie! Ze względu na konieczność tworzenia jednolitych grup, nie tylko celem sprostania wymogom, ale także zawyżania jakości zajęć – rodzice dzieci niekwalifikujących się do danej grupy, którzy dokonają wykupienia pakietu zajęć, mogą w ogóle nie otrzymać zwrotu kosztów – zgodnie z systemem, zapłata zostanie zakwalifikowana jako potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach (i wliczona do minimalnej liczby uczestników zajęć, bez której zajęcia mogłyby zostać odwołane), a ze względu na specyficzne trudności malucha, może zostać odmówione mu uczestnictwo w zajęciach z uwagi na ryzyko zaburzenia lub zachwiania dynamiki i procesu grupowego oraz istniejące ryzyko wpłynięcia na przebieg i jakość zajęć, za którą odpowiada Prowadzący, a za które zapłacili także inni uczestnicy – jest to przykra, niewygodna, nieprzyjemna i zbędna sytuacja zarówno dla dziecka, rodzica, jak i Prowadzącego, której możemy uniknąć. Stąd w przypadku dzieci ze specyficznymi trudnościami, ograniczeniami – czy jest to choćby podejrzenie zachowań ze spektrum zaburzeń autyzmu, czy zespoły wad genetycznych, czy trudności w werbalizacji i komunikacji werbalnej, czy dysfunkcje ruchowe, muszą one zostać skonsultowane PRZED ZAKUPEM PAKIETU z Prowadzącym!

email kontaktowy: zabamowa@gmail.com
telefon kontaktowy: 0 7828 498 098 (preferowany kontakt sms – wielokrotnie nie mam możliwości odebrać telefonu – kontaktuję się wówczas zwrotnie lub odpowiadam smsem w wolnej chwili)

Ze względu na napięty harmonogram działań, czas odpowiedzi na niektóre wiadomości może się wydłużać. Staram się odpowiadać w ciągu 24h, niekiedy jednak może się wydłużyć do kilku dni – zawsze jednak odpowiadam. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczna za Państwa cierpliwość i wyrozumiałość w oczekiwaniu na moje odpowiedzi - szczerze za nie dziękuję.


Nową koleżankę lub kolegę z trudnościami wpisuję wówczas do grupy, która się tworzy lub została już utworzona i w ten sposób ujednolicamy sobie grupy zajęciowe, utrzymując wysoki standard przyjemnych, zabawowych i przyjaznych dziecku zajęć, dostosowanych do jego możliwości i możliwości innych uczestników grupy.

Dodam, że grupy dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych będą tworzone osobno i będą to grupy zdecydowanie bardziej kameralne (stad także ich koszt będzie odpowiednio wyższy).Po wszelkie odpowiedzi na dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu!
Czytaj więcej »

DLACZEGO DOSTĘP DO LOGOPEDY JEST TAK WAŻNY?
Doskonale wiemy, w jaki sposób odbierana jest nasza wymowa i sposób wypowiadania się.
Z natury zakodowujemy sobie w głowie niewłaściwy, odbiegający od normy, charakterystyczny sposób wymowy różnych osób i postaci. Natychmiast dostrzegamy nietypowy dla polskiej wymowy akcent, realizację głosek i naleciałości języka angielskiego w mowie celebrytów, świetnie pamiętamy swoich znajomych ze szkoły, którzy „jakoś dziwnie mówili R” i potrafimy natychmiast przywołać z pamięci jak mówili nasi sepleniący koledzy.

Nawet najbardziej atrakcyjne, czy sympatyczne postaci z bajek powiążemy na stałe z ich niewłaściwym sposobem wymowy – przypomnijmy sobie choćby postać:
 - sepleniącego bocznie Sida z Epoki Lodowcowej
 - zastępującego głoski „szumiące” [SZ, Ż, CZ, DŻ] „syczącymi” [S, Z, C, DZ] kanarka Tweety’ego („Chyba widziałem koteCka?”) i sepleniącego bocznie kota Sylwestra
 - sepleniącego międzyzębowo i deformującego głoski SZ, Ż, CZ, DŻ kaczora Daffy’ego i postać ją-ją-jąkającego się prosiaczka Porky’ego ze Zwariowanych Melodii

... I chociaż możemy obdarzać te osoby, czy postaci dużą sympatią POMIMO ich wad wymowy, to nie da się ukryć, że na podstawie pierwszego wrażenia trudno byłoby nam wyobrazić sobie je na poważnych, wymagających stanowiskach. Co więcej, z punktu widzenia socjologii i psychologii społecznej wszelkie odstępstwa od normy, także wymawianiowej, są mniej akceptowalne w społeczeństwie i niejednokrotnie stanowią przedmiot przykrych drwin i śmiechu. Oczywiście, dzięki temu, postacie w bajkach wydają nam się o wiele bardziej zabawne i bliższe ze względu na swoją nieporadność. W życiu jednak postrzeganie naszych dzieci jako nieporadnych, szczególnie w kontekście ich edukacji, rozwoju i planowania kariery zawodowej jest WYSOCE NIEWSKAZANE.

------------------------------------------------
 Zaniedbania w mowie i języku dziecka to nie tylko kwestia wymowy, ale całe spektrum trudności, które towarzyszą mu przez całe życie i mają poważny wpływ na jego przyszłość i możliwości rozwoju.
------------------------------------------------

Doskonale znamy zasadę: jak dziecko słyszy – tak mówi, i tak pisze. Jakie jest zatem prawdopodobieństwo, że osiągnie właściwe wyniki na maturze, czy zakwalifikuje się na studia wyższe, popełniając karygodne błędy w zapisie i mając trudności z przełożeniem własnej wiedzy do postaci pisemnej?

W dobie internetu, gdy jesteśmy zalewani strumieniem informacji, codzienność wymaga od nas coraz szybszego czytania i lepszego zapamiętywania informacji. To jednak nie wszystko. Dzięki zatarciu się granic międzynarodowych w przestrzeni internetowej, już dziś wymagana jest znajomość więcej niż dwóch języków, a tendencje są wzrostowe. Technologie IT, możliwości internetu i globalny zasięg telekomunikacyjny oznacza także nieustanną konieczność komunikowania się zdalnie. Dziś już rzadko kiedy fizycznie zanosimy CV. Nawet jeśli taka sytuacja jeszcze się zdarzy, zostaniemy odesłani do strony internetowej. Aplikujemy więc na stanowiska przez aplikacje, wypełniamy formularze, piszemy maile, tworzymy CV, uczestniczymy w grupach na platformach społecznościowych, wysyłamy wiadomości przez komunikatory, stosujemy SMSy, wydajemy e-zaświadczenia, wypisujemy referencje online i … właściwie, bez pisania – ani rusz.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaniemy potraktowani poważnie lub konkurencyjnie, gdy stosujemy nieformalne konstrukcje z rażącymi błędami ortograficznymi w oficjalnej komunikacji? Jak zostaniemy odebrani podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub podczas rozmowy telefonicznej, gdy jąkamy się, seplenimy lub nasza wymowa pozostawia wiele do życzenia? Wreszcie - jak dziecko, które ma trudności w czytaniu lub w nabywaniu własnego, ojczystego języka, ma podołać stale rosnącym wymaganiom i coraz większym wyzwaniom XXI wieku? 

Wiemy, że osoby dobrze posługujące się językiem są nie tylko bardziej elokwentne, ale sprawiają wrażenie bardziej inteligentnych i lepiej wykształconych. Cenimy osoby znające wiele języków i –chcąc, nie chcą – dokonujemy ciągłej oceny potencjalnych kandydatów na stanowiska w pracy, w biznesie, w życiu prywatnym. Dzięki globalizacji, już dziś borykamy się z problemem ogromnej konkurencyjności, decyzje podejmujemy szybko, a pierwsze wrażenie stało się szalenie ważnym czynnikiem. Jak zatem wypadniemy my lub nasze dziecko, gdy nasz sposób mówienia dekoncentruje naszego rozmówcę i wpływa na jego ocenę nas samych? Jak zostanie odebrane nasze dziecko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdy sepleni lub jak poradzi sobie w pracy i życiu codziennym, nie potrafiąc poprawnie pisać? Jak zaprezentuje pomysł kolegom z zespołu, sprzeda swój produkt lub nawiąże nowe kontakty zawodowe, gdy się jąka?

------------------------------------------------ 
Dziś dobrze wiemy, że zaburzenia mowy, wady wymowy i trudności językowe nie są kwestią błahą, ponieważ mają szalenie ważny wpływ nie tylko na komunikację, ale determinują naszą przyszłość i jakość życia naszych podopiecznych.
------------------------------------------------

Zaburzenia w czytaniu i pisaniu, wady wymowy, zaburzenia płynności to jednak zaledwie część trudności, z jakimi spotyka się na co dzień logopeda. Co, kiedy dziecko ma trudności rozwojowe, zaburzenia psychiczne, wady anatomiczne i rozwojowe? Co, kiedy w wyniku wypadku komunikacyjnego tracimy zdolność mówienia? Co, kiedy w wyniku chorób nowotworowych, zostajemy pozbawieni krtani i możliwości wydobycia głosu? Co, kiedy dziecko nie słyszy? Co, kiedy dziecko ma stwierdzony autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, porażenie, padaczkę, przestaje widzieć? Co, kiedy nasi bliscy zapadają na choroby ze spektrum dementywnego?


------------------------------------------------ 
Szanowni Państwo!
Dbanie o przyszłość swoich najbliższych
i o jakość ich życia to nie alternatywa -
to nasz OBOWIĄZEK i absolutna KONIECZNOŚĆ

------------------------------------------------

Zapraszam na bezpłatną wizytę konsultacyjną, a w przypadku wskazania do terapii logopedycznej, do skorzystania z mojej profesjonalnej pomocy i bezkonkurencyjnego wsparcia, z których będą Państwo z całą pewnością zadowoleni.


-------------------------------------------------------------
Umów się na bezpłatną wizytę logopedyczną już dziś!
UWAGA!
Limit miejsc: Dostępnych jest maksymalnie 20 spotkań konsultacyjnych w miesiącu.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń.
logopedawleeds@gmail.com
0 74 79 00 33 79


Czytaj więcej »