TOMATIS - TRENING AUDIO-PSYCHO-LINGWISTYCZNY

Pobierz powyższą ulotkę w formacie PDF, oszczędzając papier TUTAJ (klik)


O METODZIE TOMATISA


Profesor Alfred A. Tomatis - ceniony francuski neurolog, otolaryngolog i foniatra, dzięki swoim trafnym obserwacjom i podejmowanym działaniom, przyczynił się do rozwoju Metody Tomatisa, znanej dziś także jako „trening audio-psycho-lingwistyczny”, „trening uwagi słuchowej”, czy „stymulacja słuchowa”. Głównym założeniem metody jest wzmacnianie i rozwój złożonych funkcji słuchowych, co ma bezpośrednie przełożenie na poprawę koncentracji i uwagi, podniesienie efektywności uczenia się, wzmocnienie umiejętności językowych i komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności i poprawę jakości zachowań społecznych u osób, które z tej metody korzystają.

Metoda z powodzeniem znajduje zastosowanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.


W grupie ryzyka zaburzeń uwagi słuchowej, w tym Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (Central Auditory Processing Disorder) mogą znaleźć się dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy, z nawracającymi zapaleniami uszu (deprywacja słuchowa), po urazie emocjonalnym i traumach oraz czynnikach stresogennych na każdym etapie rozwoju, z zaburzeniami mowy (np. jąkaniem), wadami wymowy, z zaburzeniami głosu, z zaburzeniami koncentracji uwagi, z dysleksją i dysgrafią, z rozmaitym zakresem trudności szkolnych (objawiających się trudnościami w nauce, przystosowywaniu do norm, standardów), z nadpobudliwością ruchową, ADHD, z zespołem Aspergera, z autyzmem, z wadami genetycznymi i rozwojowymi, zaburzeniami funkcjonalnymi, nabytymi uszkodzeniami struktur korowych (mikrouszkodzenia, afazja), z problemami w komunikacji i werbalizacji swoich myśli, z trudnością w opanowywaniu nauki języków obcych, w zaburzeniach integracji sensorycznej i w trudnościach związanych z opóźnieniami mowy w wielojęzyczności.


Metoda Tomatisa okazała się szczególnie efektywna, stosowana w trudnościach związanych z zaburzeniami uwagi, mowy, koncentracji, z problemami natury koordynacji sensomotorycznej, a także w dysleksji i w autyzmie. 


W przypadku dorosłych terapię Tomatisa stosuje się z wysoką efektywnością w leczeniu depresji, w asymilacji i integracji języków obcych, nauce akcentu i wymowy właściwej językom obcym oraz w kształceniu i udoskonalaniu zdolności komunikacyjnych - także w sytuacjach, gdy nastąpiła ich utrata (np. w afazji). Szczególnie skuteczna u tych, dla których głos i słuch stanowią narzędzie pracy: dziennikarzy, muzyków, śpiewaków, aktorów, osób publicznych. Istotną korzyścią jest ta związana z „zyskami psychologicznymi”: u osób, które stosowały metodę Tomatisa obserwuje się wzrost pewności siebie, motywacji, energii, jasności umysłu i lepszego samopoczucia. 


Jest także polecana tym dorosłym, którzy w swojej historii dziecięcych doświadczeń borykali się z podobnymi trudnościami jak te obserwowane u dzieci z grupy ryzyka uwagi słuchowej (wymienione wyżej).


Aktualnie Metoda Tomatisa stosowana jest już w ponad 250 ośrodkach stymulacji słuchowej na całym świecie, gdzie wdrażana jest jako metoda wspomagająca przez wybitnych, doświadczonych i dyplomowanych specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii.


Zgodę na stosowanie Metody Tomatisa oraz używanie jej nazwy i znaków towarowych mają jedynie wybrane ośrodki zatwierdzone przez Tomatis Developpement SA. Jest to organizacja sprawująca główny nadzor nad Metodą Tomatisa na całym świecie. Certyfikowani terapeuci tej metody, którzy zdali odpowiednie egzaminy, mają obowiązek ciągłego i ukierunkowanego podnoszenia swoich kwalifikacji. 


Nina Jajszczyk (Logopeda Leeds), terapeuta Polish Institute of Education and Development z siedzibą w Leeds posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody do prowadzenia terapii Metodą Tomatisa. 


Rejestr potwierdzonych, licencjonowanych terapeutów Metody Tomatisa jest dostępny i w prosty sposób weryfikowalny na stronie TOMATIS.com.


Skontaktuj się już dziś (najlepiej sms): +44 7828 498 098CZYM JEST TOMATIS?

Poniższy film (link do YT) w prosty sposób obrazuje, czym jest Metoda Tomatisa:
W JAKI SPOSÓB DZIAŁA METODA TOMATISA?

Poniższy film (link do YT) w prosty sposób obrazuje, w jaki sposób Metoda Tomatisa działa:
JAK WYGLĄDAJĄ SESJE OD STRONY TECHNICZNEJ?


Cały trening odbywa się w minimum trzech, a najbardziej optymalnie, czterech sesjach (zalecane). Liczba sesji, których może być więcej, aby wzmocnić i utrwalić efekt, ustalana jest indywidualnie. Każda z sesji polega na codziennym wysłuchiwaniu przez okres dwóch tygodni indywidualnie dobranego przez specjalistę programu spośród ponad 252 dostępnych opcji. Właściwy dobór programu ma szczególne znaczenie i odbywa się na podstawie konsultacji, wywiadu, obserwacji i analizy potrzeb Klienta. Do określenia i doboru najwłaściwszego programu może także zostać użyty specjalistyczny kwestionariusz, szczegółowo analizujący profil sensoryczno-motoryczny. 


Czas codziennego wysłuchiwania programu również ustalany jest indywidualnie. Z reguły, u osób dorosłych i dzieci w wieku szkolnym jest to 80min nieprzerwanego słuchania dziennie (zdarzają się wyjątki, w których sesja 80min może być podzielona na mniejsze jednostki, np. dwa razy po 40min).


W przypadku dzieci młodszych, maluchów i u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zalecany czas może wynosić 40min codziennego słuchania ciągiem lub - w przypadku wyjątków - może zostać dobrany tak, by dziecko mogło zrobić sobie od słuchania w czasie 40min przerwę i powrócić do słuchania dalej o innej porze dnia.


Indywidualnie dobrany program musi być stosowany codziennie, gdyż regularność i powtórzenia mają, podobnie jak w procesie nauki, bardzo ważne znaczenie. Zdarza się, że z różnych względów w danym dniu nie uda się przystąpić do odsłuchiwania programu i nie jest to problem, o ile przerwa nie trwa dłużej niż dwa dni. Jeśli odstęp pomiędzy dniami jest dłuższy niż dwa dni, trening może nie być efektywny i będzie musiał zostać powtórzony. Minimalna liczba dni, która da zauważalne rezultaty to 10, co oznacza, że w czasie dwóch tygodni, na które sprzęt jest wypożyczany, możemy słuchać 5 dni, zrobić sobie do dwóch dni przerwy i słuchać kolejne 5 dni (i znów dwa dni przerwy). Najlepiej jednak w ogóle nie robić przerw, jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby (np. choroba).


Dla wygody Użytkownika i w odpowiedzi na komfort sytuacji, sprzęt, po podpisaniu umowy, wypożyczany jest pacjentowi na okres dwóch tygodni do domu. W domowym zaciszu możemy odbywać trening Tomatisa, oddając się jednocześnie czynnościom, które sprawiają nam przyjemność. Szczegółowy zakres możliwych aktywności, zaleceń i przeciwwskazań wraz z instrukcją użytkowania dostępny jest w broszurze powitalnej (klik). Należy pamiętać, że indywidualne zalecenia terapeuty, ściśle dobrane pod kątem Pacjenta, są zawsze nadrzędne względem zaleceń w broszurze.


Po pierwszej, dwutygodniowej sesji codziennych nagrań, następuje szczegółowa analiza zachowań i reakcji na Metodę, udostępniony jest też specjalistyczny kwestionariusz ewaluacyjny (w przygotowaniu) do samodzielnej oceny zmian w rozmaitych sferach, a także wdrażana jest kilkutygodniowa przerwa, podczas której Pacjent otrzymuje określone zalecenia do działań (w przygotowaniu), podtrzymujące i wzmacniające efekty pierwszej sesji. W przypadku osób dorosłych, stosujących Trening Tomatisa, zaleca się prowadzenie Dziennika Obserwacji (klik) z każdego dnia słuchania, gdyż wielokrotnie pojedyncze sesje, oddziałując na układ nerwowy mogą intensywnie pobudzać emocjonalnie i wzmacniać wrażliwość, emocjonalność i wywoływać drażliwość, ale także motywować i pobudzać do działania. Te wrażenia warto odnotowywać.


Odstęp między sesjami jest ustalany indywidualnie, z reguły jednak przerwa pomiędzy pierwszą a drugą sesją nie powinny być dłuższe niż miesiąc. Po miesiącu przerwy, zostają omówione zauważone zmiany po odbyciu pierwszej sesji, które dodatkowo mogą determinować wybór drugiego programu, wysłuchiwanego podczas drugiej sesji. Sprzęt zostaje wypożyczony na kolejne dwa tygodnie codziennego słuchania nowego (lub tego samego) programu według tych samych, określonych zasad. Po przeprowadzeniu drugiej sesji, następuje 4-8 tygodniowa przerwa przed sesją trzecią, na którą po raz trzeci może zostać dobrany inny lub powtórzony ten sam program na podstawie tej samej procedury (omówienie zmian po sesji drugiej, kwestionariusz ewaluacyjny, wdrożenie podczas przerwy działań podtrzymujących efekty sesji drugiej, omówienie spostrzeżeń z czasu przerwy). Po odbyciu sesji trzeciej można uznać podstawowy Trening Tomatisa za zakończony. Wielokrotnie sugeruje się jednak przystąpienie do czwartej sesji po 8-12 tygodniach przerwy od sesji trzeciej jako optymalne wzmocnienie rezultatów poprzednich sesji.


W niektórych sytuacjach może być zalecany lub włączony do sesji trening słuchowo-głosowy, który może wymagać dodatkowych zaleceń, zestawu ćwiczeń i dodatkowych sesji "przypominających".


Na prośbę Pacjenta może zostać wydrukowany certyfikat (dyplom) potwierdzający zakończenie danego etapu (odbycie pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, czy też kolejnej sesji przypominającej).


Sesje przypominające warto odbywać co 3-4 miesięcy.


Ze względu na bardzo wysoki koszt regularnie odnawianych dla każdego sprzętu licencji, ich ilość jest ograniczona do jednej sztuki. Z tego powodu w ciągu miesiąca sprzęt może zostać wypożyczny maksymalnie dwóm osobom - wielokrotnie jednak jednej, ze względu na różnie nakładające się etapy sesji różnych Użytkowników; dlatego też tak ważne jest wcześniejsza rezerwacja terminów i ustalanie nawet na pół roku do przodu terminów spotkań i wypożyczeń, zgodnie z planowanym kalendarzem sesji (do pobrania). Terminy wypożyczenia sprzętu ustalane są indywidualnie na pojedynczych spotkaniach konsultacyjnych.PRZECIWWSKAZANIA


Ogólnie nie ma zbyt wielu przeciwwskazań do stosowania Metody Tomatisa - jednak wszelkie wątpliwości należy skonsultować z Terapeutą. W przypadku, gdy pacjent obciążony jest epilepsją, to aby przystąpić do stymulacji słuchowej Metodą Tomatisa, musi najpierw uzyskać pisemną zgodę (zaświadczenie) od lekarza rodzinnego z informacją o braku przeciwwskazań do podjęcia Treningu Tomatisa. Terapeuta nie podejmuje się prowadzenia treningu ani ponoszenia konsekwencji decyzji podejmowanych samodzielnie przez Pacjenta, czy też Rodzica lub Opiekuna Pacjenta, bez uprzednio uzyskanej zgody lekarza. Zarówno dorosły Pacjent, jak i Rodzic nieletniego Pacjenta mają obowiązek poinformować terapeutę o potwierdzonej epilepsji lub o innych, współwystępujących zaburzeniach, chorobach i wadach, które mogą determinować właściwy dobór programu lub stanowić przeciwwskazanie do podjęcia treningu słuchowego Tomatisa.


INSTRUKCJE OBSŁUGI SŁUCHAWEK
TOMATIS INFINITE i URZĄDZENIA TALKSUp


Instrukcja obsługi słuchawek Tomatis Infinite oraz urządzenia TalksUp - obu wypożyczanych w ramach spersonalizowanego Treningu Słuchowego Metodą Tomatisa - wyjaśniona jest w przystępny sposób na filmiku poniżej (link do Vimeo). Szczególnie zachęcam do oglądania od 5'30", gdzie konkretnie wyjaśniona jest część (7): "dalszy trening z pomocą specjalisty", czyli właśnie trening zindywidualizowany, ściśle dostosowany do nas i naszych potrzeb z użyciem TalksUp: urządenia (komputera) kluczowego w terapii Metodą Tomatisa i dostepnego wyłącznie osobom będącym licencjonowanymi Terapeutami Metody Tomatisa. 
Poniżej, do pobrania:

Instrukcja obsługi słuchawek (klik) oraz Instrukcja obsługi urządzenia TalksUp (klik).


Czym się różni słuchanie w słuchawkach Tomatis Infinite od Terapii Metodą Tomatisa?


Często pojawiają się pytania, czym różni się terapia Metodą Tomatisa od samodzielnego zakupu słuchawek Tomatis Infinite i słuchaniu w nich w domu. Spieszę z odpowiedzią!


Słuchawki Infinite są, w rzeczy samej,  dostępne do samodzielnego kupienia i mają wgranych kilka (10) uniwersalnych programów, trwających średnio po 30minut każdy (w sumie: 300 minut słuchania dokładnie tych samych utworów, filtrowanych w ten sam, uniwersalny sposób). Słuchanie w słuchawkach przypomina nieco obejrzenie "trialu" filmu (daleko nam zatem do obejrzenia filmu; jedynie jego zapowiedzi) albo degustację niewielkiej porcji produktu u hostessy w sklepie z żywnością. Ani trialem się nie naoglądamy, ani degustacją nie najemy. Głównym zadaniem słuchawek jest zachęcenie do wdrożenia właściwej Metody Tomatisa lub bardzo ogólne wspieranie funkcji słuchowych i uzyskanego efektu po pracy Metodą Tomatisa.


Cytując ulotkę: "Producent nie gwarantuje żadnych efektów korzystania ze słuchawek. (...) Słuchawki Tomatis Infinite mogą działać w sposób niezależny od innych urządzeń (...), choć zalecane jest ich stosowanie z Metodą Tomatisa i urządzeniem TalksUp. (...) Używanie wyłącznie słuchawek Tomatis Infinite, bez korzystania z porad certyfikowanego specjalisty Metody Tomatisa, dysponującego specjalistycznym sprzętem Metody Tomatisa [przyp.: m.in. urządzeniem TalksUp i innymi] nie może być utożsamiane ze stosowaniem Metody Tomatisa".


W Metodzie Tomatisa programy są ściśle dobierane indywidualnie spośród minimum 252 programów, które dodatkowo mogą być modyfikowane ze względu na parametry dźwięku, efekt bramkowania i pod kątem wielu innych parametrów akustycznych. Docelowo, słuchanie w Metodzie Tomatisa opiera się na wysłuchiwaniu drogą kostną i powietrzną czterech różnych utworów (każdego dnia utwory i ich parametry zasadniczo różnią się od siebie) - przez okres 14 dni, najczęściej po 80min dziennie: to wszystko w ramach jednego, indywidualnie dobranego programu, wdrażanego podczas określonej, 14-dniowej sesji. Określony Program, ściśle i indywidualnie dobrany przez Specjalistę pod kątem Metody Tomatisa, oparty jest na wielu czynnikach, w tym na testach ewaluacyjnych, testach słuchowych, ankietach, obserwacjach skutkujących właściwemu doborowi programu i odpowiedniej modyfikacji jego parametrów pod kątem danej Osoby. Każdy program spełnia określone cele rozwojowe, a odpowiednia filtracja dźwięków sprawia, że jeden utwór po nałożeniu określonych parametrów może brzmieć ZA KAŻDYM RAZEM ZUPEŁNIE INACZEJ, w rezultacie ZUPEŁNIE INACZEJ WPŁYWAĆ NA MÓZG i przynosić zupełnie inny efekt stosowania. Indywidualnie dobrany program wgrywany jest do urządzenia TalksUp (właściwego komputera), niezbędnego do stosowania Metody Tomatisa (gdyż to komputer odpowiednio filtruje, przetwarza i bramkuje utwory) i dopiero te przekazuje do słuchawek Infinite, które drogą kostną i powietrzną oddziałują na naszą percepcję słuchową, uwagę słuchową, a przede wszystkim mózg.


Dlatego też, to właśnie urządzenie TalksUp dostępne wyłącznie dla wykwalifikowanych specjalistów stanowi podstawę Metody (tzw. Ucho Elektroniczne), a słuchawki Infinite jedynie pośredniczą w metodzie, stanowiąc niejako jego egzekutywę, funkcję "wykonawczą".

Stąd też praca z samymi słuchawkami Infinite bez urządzenia TalksUp  nie jest tożsama z Metodą Tomatisa i można ją uznać jedynie za "wprowadzenie" do Metody, "poczęstunek", "degustację" lub "zapowiedź (trial) filmu". Z powodzeniem może być wykorzystywana jako uzupełnienie Terapii Metodą Tomatisa i wspierać utrzymanie jej efektów.


Dla osób zaintetresowanych zakupem Słuchawek Infinite jako dodatkowe, opcjonalne uzupełnienie Terapii Metodą Tomatisa, udostępniam do pobrania z oficjalnej strony broszurę edukacyjną słuchawek Tomatis Infinite (klik).CHCESZ WIEDZIEĆ O TOMATISIE I BADANIACH WIĘCEJ?


Więcej o niepokojących objawach wskazujących na zaburzenia uwagi słuchowej konkretnie pisze Centrum Aktywnego Słuchania. Zdecydowanie warty polecenia i uporządkowujący wiedzę dotyczącą różnych metod i podejść do tematyki zaburzeń przetwarzania słuchowego jest artykuł o CAPD (Central Auditory Processing Disorder) mojej koleżanki z okresu studiów, Anny Kruczyńskiej-Werner. Bardzo mocno polecam ciekawy, szczegółowo i logicznie uporządkowany przez twórców strony neurofizjoterapia.pl przewodnik po Metodzie Tomatisa. Pomocny może się okazać krótki i rzeczowy artykuł Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie o Zastosowaniach Metody Tomatisa. Na polskojęzycznej stronie Tomatisa, przeczytamy także o zaletach stosowania Tomatisa na podstawie rozmaitych badań. Najwięcej informacji na temat badań dotyczących Tomatisa, jego efektywności i wpływie na rozmaite funkcje i obszary znajdziemy w języku angielskim na stronie Tomatis Association, zaś po informacje o efektach badań stosowanych z użyciem słuchawek Tomatis Infinite zasięgniemy w języku polskim tutaj (klik). Po tematy bardziej techniczne (kupno, usługi, itd.) i podstawy warto zajrzeć do samego źródła, czyli na stronę Tomatisa. Warto też zajrzeć na nieco inaczej skonstruowane miejsce w sieci, tj. uporządkowujące tę samą wiedzę administracyjno-techniczną (gdzie, po co, za ile i do kogo) i podejmujące tematykę ciekawych inicjatyw (np. podcasty o Tomatisie) - i przeklikać australijską wersję strony Tomatisa.--------------------------
Wszystkie linki i podane informacje są aktualne na dzień 25.06.2022r.
Jeśli którykolwiek z linków lub odwołań nie działa lub stracił na ważności, uprzejmie proszę o komentarz poniżej lub bezpośrednio poprzez kontakt sms. Dziękuję.


0 comments :

Post a Comment